ፓስፖርት2021-02-21T18:22:09+00:00
  • ሓድሽ ፓስፖርት ፎርም ፓስፖርት ብኣካል ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ምምላእ
  • ኣርባዕተ ስእሊ ድሕረ ባይታ ጻዕዳ ዝኾነ 4,5X3.5 (ክልተ እዝኒ ዘርኢ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ስእሊ ጻዕዳ ክኸውን ይግባእ)
  • ቅዳሕ ኣረጊት ፓስፖርት (ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ምስዝህሉ)
  • ቅዳሕ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት
  • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን ቀንዲ መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
  • መነጸር ምስ ዝህልው ናይ ሓኪም መሰነይታ
  • ክፍሊት ንዓበይቲ 160.00 ንትሕቲ ዕድመ 140.00
  • ክሊራንስ 2% ከምተኸፍለ መረጋገጺ