ምሕዳስ ፓስፖርት2021-02-21T18:24:16+00:00
  • ዝተዋህበ ሓድሽ ፓስፖርት 5 ዓመት ምስ መልአ ብሓድሽ ፓስፖርት ይትካእ
  • ፓስፖርት ቅድሚ ምውዳቑ እንተወሓደ 3 ወርሒ ኣቐዲምካ መሕተት ፎርም ፓስፖርት ይምላእ
  • 4ተ ባዮሜትሪክ ናይ ፓስፖርት ስእሊ (ክልተ እዝኒ ዘርኢ ኮይኑ፡ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ስእሊ ጻዕዳ ክኸውን ይግባእ)
  • ብምኽንያት መርዓን ካልእ ምኽንያታት ዝነበረ ስም፡ ዕለተ ልደት፡ ቦታ ልደት ክቕየር ምስ ዝድለ እቲ ዝቕየር ብቤት ፍርዲ ምስ ጸደቐን ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ምስተረጋገጸን ቀንዲ መበቆል (ኦርጅናል) ምስ ቀረበ ጥራይ ይኸውን
  • ክፍሊት ንዓበይቲ 100.00 ኦይሮ ንነኣሽቱ 100.00 ኦይሮ

ክሊራንስ 2% ከምተኸፍለ መረጋገጺ ሰነድ